OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY 1 - 11, maj 2012

Opublikowano w Zamówienia publiczne

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY 1

Utworzono: piątek, 11, maj 2012 09:34 | Opublikowano | Drukuj

Sanniki: Wykonanie robót dodatkowych w ramach przedsięwzięcia p/n: Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo-Parkowego im. Fryderyka Chopina w Sannikach w ramach projektu dofinansowywanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 Działanie 6.1. Kultura nr umowy RPMA.06.01.00-14-035/08-00 wraz z aneksami.
Numer ogłoszenia: 151864 - 2012; data zamieszczenia: 11.05.2012
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach, ul. Warszawska 142, 09-540 Sanniki, woj. mazowieckie, tel. 24 2777827, faks 24 2777827 , strona internetowa www.ecasanniki.pl/bip 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Wojewódzka Samorządowa Instytucj Kultury. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót dodatkowych w ramach przedsięwzięcia p/n: Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo-Parkowego im. Fryderyka Chopina w Sannikach w ramach projektu dofinansowywanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 Działanie 6.1. Kultura nr umowy RPMA.06.01.00-14-035/08-00 wraz z aneksami.. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane. 

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie robót dodatkowych na podstawie art. 67 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku- Prawo zamówień publicznych, w ramach przedsięwzięcia p/n: Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo-Parkowego im. Fryderyka Chopina w Sannikach w ramach projektu dofinansowywanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 Działanie 6.1. Kultura nr umowy RPMA.06.01.00-14-035/08-00 wraz z aneksami. i obejmujących roboty budowlane polegające na wykonaniu: System klimatyzacji pomieszczeń Pałacu; Budowa altany śmietnikowej. Roboty budowlane będące przedmiotem niniejszego zamówienia będą realizowane zgodnie z Warunkami Kontraktowymi dla Budowy dla Robót Inżynieryjno-Budowlanych Projektowanych przez Zamawiającego Warunki Ogólne FIDIC, 4. wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 tłumaczenie 1. wydania 1999, przystosowanych do prawa polskiego i wymagań Zamawiającego poprzez Warunki Szczególne Kontraktu. Pałac, w którym wykonywane będzie przedmiotowe zadanie, stanowi obiekt architektoniczny, wykonany w formie bryły dwukondygnacyjnej, częściowo podpiwniczonej, pokrytej dachem dwuspadowym o niewielkim spadku. Bryła obiektu składa się dziewięcioosiowego korpusu głównego obejmującego część centralną i południowo-wschodnią. Od strony północno-zachodniej do bryły głównej przylega pięcioosiowe piętrowe skrzydło zakończone w części narożnej, czteroboczną wieżą typu belwederskiego. W kierunku północnym rozciąga się piętrowe dziewięcioosiowe skrzydło. Centralna część budowli od strony południowo-wschodniej zakończona jest częścią parterową. Budynek jest częściowo podpiwniczony. Obiekt pałacowy w Sannikach posiada powierzchnię zabudowy, wynoszącą 991,80 m2.. Powierzchnia użytkowa obiektu wynosi 1 125,55 m2 i mieści się na dwóch kondygnacjach. Całkowita kubatura obiektu wynosi 8 217 m3. W zakres prac objętych przedmiotem zamówienia wchodzą: wykonanie kompletnego systemu klimatyzacji pomieszczeń Pałacu opisanego w przekazanym projekcie włącznie z posadowieniem, montażem, połączeniem, zasilaniem, wszelkimi niezbędnymi instalacjami, oprzyrządowaniem, automatyką, regulacją, sterowaniem, oprogramowaniem, badaniami i sprawdzeniami, uruchomieniem, rozruchem próbnym, szkoleniem oraz przekazaniem systemu w stanie pełnej i całkowitej gotowości eksploatacyjno-użytkowej. Dostawa, posadowienie, montaż i uruchomienie 2 jednostek zewnętrznych o parametrach określonych w dokumentacji projektowej. Dostawa, montaż i uruchomienie 23 jednostek wewnętrznych parametrach określonych w dokumentacji projektowe włącznie z indywidualnymi sterownikami oraz nastawami temperatury i wydajności, Budowa instalacji freonowej freon R-410a z rur miedzianych lutowanych, Izolacja rur na całej długości systemowa ze spienionego kauczuku syntetycznego o grubościach ścianek 9mm dla rur d15,9mm i 13 mm dla pozostałych, Izolacja przewodów zewnętrznych dostosowana do warunków i zabezpieczona specjalną powłoką malarską np. TERMAFLEX 800, Wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej wszystkie urządzenia i sterującej ich pracą z wszystkimi niezbędnymi czynnościami i urządzeniami koniecznymi dla prawidłowej pracy systemu, Wykonanie instalacji skroplin z rur PVC-U łączonych przez klejenie z zachowaniem spadków niezbędnych dla prawidłowego odpływu wody do pionów kanalizacyjnych, z wykorzystaniem pompek skroplin, Wszystkie instalacje kryte w bruzdach ściennych, warstwie posadzkowej lub w przestrzeni sufitowej za zgodą projektanta; w pomieszczeniach z tynkami historycznymi rozwiązanie zostanie dostosowane do bieżących zaleceń konserwatorskich oraz efektów i wniosków z prac konserwatorskich i restauratorskich, Wykonanie wszystkich koniecznych oczyszczeń, zabezpieczeń, prób i sprawdzeń instalacji i urządzeń wykonanego systemu, w tym prób ciśnieniowych, regulacji i napełnień czynnikiem chłodzącym, Wykonanie zabezpieczeń przed przenoszeniem drgań i hałasu wywoływanych pracą urządzeń systemu, a w fazie rozruchu wykonanie koniecznych sprawdzeń natężenia hałasu w pomieszczeniach wskazanych przez Inżyniera, Zabezpieczenia przejść instalacji przez przegrody pożarowe w technologii właściwej dla materiałów niepalnych oraz dla rur z materiałów palnych do Ø25mm i dla większych średnic, Montaż kanałów, kratek i anemostatów, o ile takowe okażą się konieczne, Wykonanie zabudowy kanałów lub klimatyzatorów, osłon, maskownic i wszelkich innych robót koniecznych do uzyskania efektu i celu zadania. Budowa altany śmietnikowej jednobryłowej murowanej na fundamencie betonowym, z lekkim dachem stalowym na krokwiach drewnianych i osłoną zieleni parkowej. Altana śmietnikowa realizowana jest w ramach zadania inwestycyjnego Rewaloryzacja Parku w Zespole Pałacowo-Parkowym im. Fryderyka Chopina w Sannikach stanowiącego element całego opisanego w preambule przedsięwzięcia. Altana zlokalizowana jest bezpośrednio przy ogrodzeniu parkowym i stanowić będzie miejsce do składowania i segregacji odpadów budynku Pałacu oraz parku. Dane obiektu: powierzchnia użytkowa 14,89 m2 powierzchnia zabudowy 19,65 m2 kubatura budynku 62,50 m3 Zakres robót obejmuje wykonanie: Roboty ziemne fundamentowe, Fundamenty betonowe, ściany zewnętrzne murowane, wieniec żelbetowy, dach o konstrukcji drewnianej, pokrycie dachu z blachy w kolorze pokrycia na budynku pałacu, na folii dachowej, obróbki blacharskie, tynki cementowo-wapienne gładkie w stylu ogrodzenia, Wykonanie otworu w istniejącym ogrodzeniu i jego obróbka na drzwi szczelne, dylatacja pomiędzy altaną a ogrodzeniem oraz izolacje przeciwwilgociowe fundamentowe i posadzkowe, montaż stolarki roboty malarskie elewacji oraz wnętrza, posadzka cementowa szczelna zatarta na gładko i malowana, wykonanie wokół altany śmietnikowej osłony zielonej z bluszczu na ruszcie drewnianym. Przy wykonywaniu robót budowlanych należy przestrzegać wszelkich zaleceń konserwatorskich oraz uwzględnić poniższe wytyczne dotyczące wykonania robót: wszystkie materiały wykończeniowe będą podlegały zatwierdzeniu przez Zamawiającego oraz przedstawiciela Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zamówienie obejmuje wszystkie czynności i roboty wymienione lub niewymienione w niniejszym opisie, lecz konieczne dla wykonania pełnego zakresu zadania i uzyskania zamierzonego celu, aż do uzyskania pozytywnych oświadczeń organów i instytucji sprawdzających wymienionych w treści art.56 prawa budowlanego o niewnoszeniu zastrzeżeń do elementów objętych niniejszym zamówieniem. Przedmiot zamówienia opisuje niżej wymieniona dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary robót oraz pozostałe dokumenty: Dokumentacja projektowa: Dotycząca Pałacu i klimatyzacji: Projekt budowlany przedstawiający istotne odstąpienie od zatwierdzonego Projektu Budowlanego Remontu kapitalnego, przebudowy, rozbudowy oraz zmiany sposobu użytkowania zabytkowego pałacu w Sannikach na terenie działki nr ewid. 113/2 instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, listopad 2011. Przedmiar robót i kosztorys nakładczy Remont kapitalny, przebudowa i rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania zabytkowego Pałacu w Sannikach na terenie część działki nr ewid. 113/2 - klimatyzacja Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Instalacja klimatyzacji. Dotycząca Altany śmietnikowej: Projekt architektoniczno-budowlany altany śmietnikowej, BRiRPB Hol-Bud sp. z o.o., Projekt rewaloryzacji parku w Zespole Pałacowo-Parkowym im. Fryderyka Chopina w Sannikach. Tom I. Projekt zagospodarowania, BRiRPB Hol-Bud sp. z o.o., Przedmiar robót -budowa altany śmietnikowej, listopad 2011 opracowany przez BRiRPB Hol-Bud sp. z o.o. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, listopad 2011 Pozostałe dokumenty: Decyzja nr ABI 6740-439/2011 z dnia 14.12.2011 r. - o zmianie decyzji pozwolenie na budowę na rozbudowę Pałacu w Sannikach; Decyzja nr ABI 7351-211/2010 z dnia 22.06.2010 r. - pozwolenie na budowę na rozbudowę Pałacu w Sannikach o galerię mieszczącą kawiarnio-cukiernię - odtworzenie oranżerii przy wieży Decyzja nr ABI 7351-36/2007 z dnia 15.02.2007 r. dotyczy remontu, przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania zabytkowego Pałacu w Sannikach Decyzja nr ABI 7351-108/2007 z dnia 16.04.2007 r. dotyczy remontu, przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania zabytkowego Pałacu w Sannikach - bez oranżerii decyzja nr ABI 7351-108/2007 przenosi decyzję nr ABI 7351-36/2007, wydaną dla Gminy Sanniki, na rzecz Pałacu w Sannikach Decyzja nr ABI 7351-109/2006 z dnia 22.05.2006 r. dotyczy budowy - rewaloryzacji parku w Zespole Pałacowo-Parkowym im. Fryderyka Chopina w Sannikach Ekspertyza stanu ochrony przeciwpożarowej Pałacu w Sannikach, H.Baranowski 2011 Decyzja nr ABI 7351-40/2007 z dnia 26.02.2007 r. dotyczy budowy - rewaloryzacji parku w Zespole Pałacowo-Parkowym im. Fryderyka Chopina w Sannikach; decyzja nr ABI 7351-40/2007 przenosi decyzję nr ABI 7351-109/2006, wydaną dla Gminy Sanniki, na rzecz Pałacu w Sannikach Decyzja nr 43 z dnia 09.02.2006 r., znak WKZ/P-4117-13-2/06 Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zezwalającą na prowadzenie prac przy zabytku: rewaloryzacja założenia parkowego w Sannikach Decyzja nr 335/2011 z dnia 25.10.2011r Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pozwalająca na prowadzenie robót budowlanych w pałacu w Sannikach. Decyzja nr 391/2011 z dnia 29.12.2011r Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pozwalająca na prowadzenie robót budowlanych w pałacu w Sannikach. Decyzja nr 22/2012 Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dn. 17.02.2012r pozwalająca na prowadzenie robót budowlanych m.in. według zamiennego projektu zagospodarowania terenu i budowy altany śmietnikowej, Decyzja Wójta Gminy Sanniki nr 1/2011 z dnia 21.10.2011r o lokalizacji inwestycji celu publicznego, Decyzja Starosty Gostynińskiego nr 117/2012r z dnia 25.04.2002r o zamiennym pozwoleniu na budowę w zakresie rewaloryzacji parku w Zespole Pałacowo-Parkowym im. Fryderyka Chopina w Sannikach; 2012r. Warunki prowadzenia i wykonania robót: Zamawiający informuje, że ww. dokumentacja jest dostępna w wersji papierowej w siedzibie Zamawiającego, ul. Warszawska 142, 09-540 Sanniki -w godzinach 8.00 - 15.00 budynek Urzędu Gminy. Proponowane w projekcie oraz Specyfikacji Technicznej materiały i urządzenia zostały podane jako przykładowe, w celu opisania ich za pomocą jak najbardziej dokładnych określeń. Dopuszcza się możliwość zastosowania materiałów lub urządzeń równoważnych, o parametrach nie gorszych do podanych w dokumentacji. Z uwagi na dodatkowy charakter zamówienia, Wykonawca zna teren inwestycji oraz jest świadom wszelkich prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia i koniecznych dla osiągnięcia założonego celu. W razie uszkodzenia wcześniej wykonanych tynków i oblicowań lub instalacji i urządzeń obiektu wykonawca zobowiązany będzie do ich doprowadzenia do wcześniejszego stanu technicznego i użytkowego. W przypadku konieczności zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót, Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania projektu organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robót, który po zaopiniowaniu przez właściwą Komendę Policji zostanie zatwierdzony przez właściwy dla danej drogi organ zarządzający ruchem. Projekt organizacji ruchu, w przypadku konieczności jego sporządzenia, należy złożyć wraz ze stosownym wnioskiem do właściwego dla danej drogi organu. Koszty ww. czynności ponosić będzie Wykonawca. Zamawiający wymaga, aby odpady powstałe w wyniku realizacji robót były przetransportowane i zmagazynowane w miejscu unieszkodliwienia odpadów. Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia kosztów utylizacji i przedstawienia Zamawiającemu stosownych dokumentów zagospodarowania odpadów. W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia należy uwzględnić zalecenia wynikające z decyzji o zezwoleniu na prowadzenie robót konserwatorskich oraz pozwoleń na budowę. Wykonawca winien zapewnić na placu budowy właściwe zaplecze socjalne i sanitarne dla swojej załogi oraz ponieść pełne koszty jego utrzymania z kosztami zaopatrzeniem w media zewnętrzne włącznie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do stałego dostępu pracownika Pałacu na teren inwestycji przez cały okres trwania Kontraktu oraz zapewnić swobodny dostęp przedstawicielom Zamawiającego oraz Województwa kontrolerom i wizytatorom do przeprowadzenia kontroli lub wizytacji na każdym etapie realizacji zamówienia. W związku z tym, iż zamówienie będzie współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Wykonawca zobowiązany będzie realizować wytyczne dotyczące promocji i informacji dla zadań realizowanych w ramach tego programu. W szczególności dotyczy to obowiązku wykonania i umieszczenia przez Wykonawcę stosownej tablicy informacyjnej i pamiątkowej informujących o zakresie realizowanego projektu i wsparcia ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz stałej troski o pozytywny wizerunek Zamawiającego oraz jednostki finansującej i współfinansujących. Zamawiający informuje, iż wytyczne dotyczące tablic: informacyjnej i pamiątkowej znajdują się pod dostępnym linkiem wskazanym dla zamówienia podstawowego: http://rpo.mazowia.eu/data/other/zasady_promocji_dla_beneficjentow.pdf. Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić Zamawiającemu do akceptacji wzory tablic. W przypadku uzgodnienia protokołu negocjacji i zawarcia umowy z Zamawiającym, Wykonawca zobowiązany będzie do zawarcia umów z podwykonawcami, zgodnie z postanowieniami art. 647 ze znaczkiem 1 - Kodeksu Cywilnego o ile zamówienie będzie realizowane przy pomocy podwykonawców. W przypadku uzgodnienia protokołu negocjacji i zawarcia umowy z Zamawiającym, Wykonawca zobowiązany będzie do zawarcia umów przelewu wierzytelności na rzecz podwykonawców, należnych im za wykonane roboty o ile zamówienie będzie realizowane przy pomocy podwykonawców. W przypadku uzgodnienia protokołu negocjacji i zawarcia umowy z Zamawiającym, Wykonawca zobowiązany będzie do ubezpieczenia budowy od mogących wystąpić szkód, nagłych zdarzeń losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej na okres od dnia rozpoczęcia do dnia ukończenia robót, obejmującego: ubezpieczenie robót, urządzeń i sprzętu budowlanego do wysokości 2/3 umownego wynagrodzenia, ubezpieczenie osób trzecich. W przypadku uzgodnienia protokołu negocjacji i zawarcia umowy z Zamawiającym, Wykonawca sporządzi harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania robót objętych zamówieniem i przedłoży do zatwierdzenia w terminie 5 dni od daty zawarcia umowy. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę pisemnej gwarancji na okres zgłaszania wad tj. 1 rok oraz informuje, że przewiduje możliwość korzystania z rękojmi przez okres 3 lat od daty wydania Świadectwa Wykonania, o którym mowa w klauzuli 11.9 Warunkach Ogólnych Kontraktu - WARUNKI KONTRAKTOWE DLA BUDOWY DLA ROBÓT INŻYNIERYJNO-BUDOWLANYCH PROJEKTOWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO, pierwsze wydanie w języku angielskim 1999 opublikowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils - FIDIC, P.O. Box 86, CH-1000 Lausanne 12, Szwajcaria, oraz czwarte wydanie angielsko-polskie 2008, dostępne pod adresem: SIDIR PL 00-238 Warszawa, ul. Długa 23/25 lok. 9 tel. nr 48 22 826 16 72; e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Świadectwo Wykonania jest równoważne z ostatecznym protokołem odbioru, funkcjonującym w prawie polskim.. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.33.10.00-6, 45.33.12.00-8, 45.33.12.20-4, 45.21.13.20-8. 

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. 

SEKCJA III: PROCEDURA 

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki 

1. Podstawa prawna 

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. 

2. Uzasadnienie wyboru trybu 

Po analizie treści wniosku Wykonawcy z dnia 30.03.2012 roku, stwierdza się konieczność wykonania niżej wymienionych robót dodatkowych w ramach przedsięwzięcia Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo-Parkowego im. Fryderyka Chopina w Sannikach. Wykonanie prac nieujętych pierwotnie w opisie przedmiotu zamówienia i zaniechanie wykonania prac opisanych poniżej, w zgodnym rozumieniu przedstawicieli wszystkich uczestników procesu budowlanego, pozwoli zrealizować pierwotnie założone dzieło budowlane w sposób zgodny ze sztuką budowlaną, kompletny i zdatny do celu, któremu ma służyć, po uwzględnieniu wszystkich okoliczności znanych stronom, zaistniałych w związku z prowadzoną inwestycją. Zakres i uzasadnienie szczegółowe konieczności wykonania robót dodatkowych: Wykonanie altany śmietnikowej Prawidłowe wykonanie zamówienia podstawowego i przekazanie obiektu do użytkowania zgodnie z §22.1 warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, nie jest możliwe bez miejsca do składowania nieczystości. Budowa altany śmietnikowej stanowi minimalną wartość w stosunku do całkowitej wartości zamówienia i zgodnie z łącznie występującymi przesłankami art.67 ust.1 pkt 5 lit.a i lit.b wykonanie tej roboty możliwe jest w trybie zamówienia dodatkowego. Wykonanie klimatyzacji Zachowanie historycznych tynków, drewnianych stropów i parkietów w świetle wymagań konserwatorów związane jest z koniecznością zagwarantowania określonych stabilnych parametrów cieplno-wilgotnościowych pomieszczeń. Warunki takie mogą być zapewnione wyłącznie przy zastosowaniu pełnego systemu wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. Ponieważ nie można było przewidzieć konieczności pozostawienia znacznych powierzchni stropów drewnianych i tynków na osnowie trzcinowej, zgodnie spełniają kryteria określone w treści cytowanego art.67 ust.1 pkt 5 lit.a pzp i mogą być wykonane w ramach zamówienia dodatkowego. Zgodnie z treścią art. 67 ust.1 pkt.5 pzp w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50 % wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli: z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA 

WINNICKI Paweł Winnicki, ul.Chopina 117, 96-500 Sochaczew, kraj/woj. mazowieckie.

Drukuj