OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - 11, maj 2012

Opublikowano w Zamówienia publiczne

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Utworzono: piątek, 11, maj 2012 10:36 | Opublikowano | Drukuj

Sanniki: Nadzór inwestorski
Numer ogłoszenia: 151424 - 2012; data zamieszczenia: 11.05.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie. 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach, ul. Warszawska 142, 09-540 Sanniki, woj. mazowieckie, tel. 24 2777827, faks 24 2777827. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Wojewódzka Samorządowa Instytucja Kultury. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Nadzór inwestorski. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi. 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego w zakresie realizowanego zadania pn.: Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo- Parkowego im. Fryderyka Chopina, w ramach projektu dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Działanie 6.1 Kultura nr umowy RPMA.06.01.00-14-03508-00 wraz z aneksami. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie przez Wykonawcę obowiązków nadzoru inwestorskiego a w szczególności: a)Zapewnienie wszystkich niezbędnych inspektorów nadzoru w wymaganych branżach robót budowlanych i prac konserwatorsko -restauratorskich wykonywanych w obszarze inwestycji; b)Występowanie w roli Inżyniera, zgodnie z procedurami FIDIC, dla robót projektowanych przez Zamawiającego i wypełnianie wszelkich zadań wynikających z tej funkcji; c)wykonywanie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego we wszelkich prawem wymaganych zakresach; d)dokonywanie rozliczeń wykonywania zadania wskazanego w punkcie 1; e)Kontrolowanie jakości robót budowlanych w zakresie zgodności z dokumentacją projektową, techniczną, obowiązującymi przepisami ustawy Prawo budowlane, przepisami techniczno - budowlanymi, aktualną wiedzą techniczną, zaleceniami nadzoru budowlanego, normami państwowymi i normami jakości, zasadami bezpieczeństwa w toku budowy i przyszłego użytkowania, oraz w zakresie zgodności z postanowieniami umowy o wykonanie Zadania; f)sprawdzanie posiadania przez wykonawcę Zadania odpowiednich dokumentów (atestów, świadectw jakości, wyników badań i innych wymaganych odpowiednimi przepisami dokumentów) dotyczących materiałów i urządzeń; g)kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających okoliczności mające znaczenie dla właściwego wykonania i wyceny robót; h)dokonywanie wpisów do dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami; i)kontrolowanie jakości wykonanych robót i innych prac oraz wbudowanych materiałów i urządzeń, sprawdzanie, czy stosowane przez Wykonawcę Zadania wyroby i materiały są dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą Prawo budowlane; j)uczestniczenie w prowadzonych próbach i odbiorach technicznych oraz odbiorach innych prac i robót; k)rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej i innej merytorycznej zaistniałych w wykonywaniu umowy o wykonanie Zadania, a w razie potrzeby zasięganie opinii autora projektu bądź rzeczoznawcy; l)sprawdzanie i dokonywanie odbiorów robót zanikających i/lub ulegających zakryciu; m)organizacja i dokonywanie odbiorów częściowych oraz sporządzanie odpowiednich protokołów i przekazywanie ich Zamawiającemu; uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych sieci i instalacji, urządzeń technicznych, przewodów kominowych i wentylacyjnych; potwierdzanie faktycznie wykonanych robót lub ich elementów do odbioru częściowego; n)organizowanie i uczestniczenie w pracach komisji technicznych i koordynacyjnych na budowie oraz w spotkaniach z przedstawicielami Wykonawcy Zadania; o)współpraca z projektantem, potwierdzanie wykonywanie nadzoru autorskiego, w tym do zapłaty wynagrodzenia projektantowi za nadzór; p)przedstawianie projektantowi zastrzeżeń do dokumentacji zgłoszone przez Wykonawcę Zadania i egzekwowanie od projektanta dokonanie stosownych poprawek; q)kontrolowanie zgodności realizacji umowy o wykonanie Zadania z postanowieniami umowy zawartej przez Zamawiającego z wykonawcą lub wykonawcami; r)opiniowanie zasadności i zakresu ewentualnego wykonania robót dodatkowych, uzupełniających lub zamiennych oraz przygotowywanie projektów stosownych dokumentów; s)zapewnienie dokonania wymaganych inwentaryzacji powykonawczych w zakresie przewidzianym odpowiednimi przepisami; t)żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót, dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót lub wadliwie zamontowanych urządzeń, wstrzymuje wykonywanie robót budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja może wywołać zagrożenie albo spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub warunkami pozwolenia na budowę; u)wykonywanie wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych, nie wymienionych, a przewidzianych w przepisach ustawy Prawo budowlane lub ustawy o ochronie zabytków dla nadzoru inwestorskiego oraz wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych, nie przewidzianych w tej ustawie, ale niezbędnych dla zabezpieczenia interesów Zamawiającego, związanych z nadzorem inwestorskim..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.00.00.00-8, 71.54.00.00-5, 71.52.00.00-9. 

SEKCJA III: PROCEDURA 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki 

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo - Parkowego im. Fryderyka Chopina w Sannikach w ramach projektu dofinansowywanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 Działanie 6.1. Kultura nr umowy RPMA.06.01.00-14-035/08-00 wraz z aneksami. 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.05.2012. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0. 

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: 

Studio Projektowe VERUM, ul. M. Konopnickiej 8/23, 99-400 Łowicz, kraj/woj. łódzkie. 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 21951,22 PLN. 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ 

Cena wybranej oferty: 24000,00 

Oferta z najniższą ceną: 24000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 24000,00 

Waluta: PLN. 

ZAŁĄCZNIK I 

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę 

1. Podstawa prawna 

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych. 

2. Uzasadnienia wyboru trybu 

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 

W związku z nagłym zakończeniem umowy Inwestora Zastępczego/odstąpieniem od umowy/ ze skutkiem na dzień 7.05.2012r, przy równoczesnym istnieniu zobowiązań wynikających z ważnego kontraktu z wykonawcą robót budowlanych, Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach jako Zamawiający zmuszony i zobowiązany jest zabezpieczyć pełen nadzór inwestorski w celu kontynuacji przedmiotowej inwestycji przy poszanowaniu obowiązujących przepisów ustawy prawo budowlane i kodeks cywilny oraz zobowiązań wynikających z realizacji zamówienia publicznego. Wykonawca zawiadomił Europejskie Centrum Artystyczne w Sannikach jako Zamawiającego, że w razie niezabezpieczenia ciągłości nadzoru, wstrzyma realizację budowy i wystąpi z roszczeniem odszkodowawczym. Mając na uwadze zabezpieczenie prawidłowości i racjonalności wydatkowania środków budżetowych oraz dotacji unijnej, oraz zapewnienie ciągłości i terminowości inwestycji ECA postanowiło zabezpieczyć nadzór inwestorski w niezbędnym zakresie w okresie od 7.05 - 30.06.2012r do czasu wyłonienia nowego Inwestora Zastępczego w drodze przetargu. Zgodnie z art.67 ust.1 pkt. 3 ustawy PZP zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć a wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia i nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia.

Drukuj